تعيين دوره عمر سازمان

راهنما

تعيين دوره

شرکت های همکار

آرمان اندیشان ویرا

اندیشه پردازان سرآمد

لينک ها

مركز ملي بهره ورﯼ ايران

دانشگاه فردوسي مشهد

استاندارﯼ خراسان رضوﯼ

سازمان شهرداريها ودهياريهاﯼ كشور

مركز مطالعات و برنامه ريزﯼ تهران

مركز پژوهش هاﯼ شوراﯼ اسلامي مشهد

سازمان هميارﯼ شهرداريهاﯼ خراسان

پرتال كلانشهرهاﯼ شهرهاﯼ كشور

پارك علم و فناوري خراسان

موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران

شركت شهركهاﯼ صنعتي خراسان رضوﯼ

شركت مخابرات استان خراسان رضوﯼ

صندوق پژوهشي خراسان رضوﯼ
خدمات   

همایش برگزار شده آشنایی با کارآفرینی

دعوت به همکاری
مرکز اطلاع رسانی، مشاوره و خدمات کارآفرینی
تعيين دوره عمر سازمان
سفارش نرم افزارتعيين و اندازه گيرﯼ شاخصهاﯼ بهره ورﯼ


آموزش ها   

آشنايي با برنامه ريزﯼ استراتژيك
آشنايي با مديريت بهبود بهره ورﯼ


آموزش های تخصصی مخصوص سازمان ها

آموزش های تخصصی در محل پارک علم و فناوری خراسان رضوی